Toimintasuunnitelma 2024

18.12.2023

Edunvalvonta- ja toimintasuunnitelma 2024

Toiminta ja johtaminen

Toiminta perustuu sääntöihin, pysyväispäätöksiin ja syyskokouksen tekemiin päätöksiin. Sitä toteutetaan v.2024 talousarvion puitteissa syyskokouksen valitseman puheenjohtajan, sihteerin sekä hallituksen jäsenten johdolla. Toiminnassa otetaan huomioon vuoden aikana SAK:sta ja Sähköliitosta sekä muista yhteistyötahoista tulleet esitykset, joita toteutetaan hallituksen ja osaston kokouksien tekemien päätösten mukaan.

Kokoukset

Osaston kokouksia ovat sääntömääräiset Kevät- ja Syyskokoukset sekä tarvittaessa koolle kutsuttavat kokoukset. Hallitus kokoontuu hallituksen päättäminä päivinä, puheenjohtajan kutsusta. Hallituksen kokoukset voidaan pitää myös sähköistä etätyövälinettä käyttäen. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouksiin osallistumisesta matkakorvaus osaston pysyväispäätösten mukaan. Hallitus valitsee osaston edustajat vuoden aikana esiin tuleviin kokouksiin ja edustuselimiin.

Kurssi- ja opintotoiminta

Osaston kurssi- ja opintotoimintaan varataan määräraha jäsenten tarpeiden mukaan. Määrärahan puitteissa järjestetään Energia – ,ICT- ja verkostoalan teknologia-alojen ja talotekniikka-teollisuusalojen työehtosopimuskursseja. Myös ammatillista koulutusta järjestetään tarvittaessa. Jäseniä ohjataan Sähköliiton ja Kiljavan opiston kursseille. Kursseihin osallistuville maksetaan stipendi 40€/päivä, pysyväispäätöksen mukaan. Lisäksi harrastuskursseille osallistujia tuetaan taloudellisesti harkinnan perusteella.

Tiedotustoiminta

VASAMA-lehdessä ilmoitetaan Osasto-kokousten ajankohdat ja muut erityistapahtumat. Kotisivu: www.jarvenpaansahkoalantyontekijat.fi ja Facebook-sivulla julkaistaan ajankohtaiset tapahtumat ja tiedot. Mm. Hallitus, työhuonekuntien luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut. Lisäksi käytämme Sähköliiton jäsenrekisterin joukkosähköpostilähetystä. Tiedotuksesta vastaa osaston sihteeri.

Taloudenhoito

Osaston talous perustuu jäsenmaksutuloihin ja talletusten / osakkeiden tuottoihin. Kirjanpidosta huolehtii Tilipalvelu Saarela Kellokoskelta. Maksuliikennettä hoitaa rahastonhoitaja ja valvoo hallitus.

Työhuonekunnat

Osasto tehostaa työhuonekuntien perustamista työpaikoille ja seuraa niiden toimintaa ja työehtosopimusten noudattamista. Tavoitteena on saada luottamusmies jokaiseen työpaikkaan. Osasto tukee toimintaa taloudellisesti. Työhuonekunnille myönnetään perustukea, työhuonekuntaan kuuluvien osaston jäsenten päämäärän mukaan. Työhuonekunnat voivat anoa kuitenkin erikseen tukea omaan opinto- ja vapaa-ajan toimintaan. Toimintaan myönnettyjen varojen käytöstä työhuonekuntien tulee esittää selvitys. Osasto tarjoaa tarvittaessa tiedotusapua.

Edunvalvontatoiminta

Osaston jäsenistö edustaa energia-, ICT- ja verkostoalan teknologia- ja talotekniikka-teollisuusaloja. Jäsenistön edunvalvontaa hoidetaan etupäässä luottamusmiesten ja työhuonekuntien kautta. Tarvittaessa pyydetään Sähköliitosta toimitsija-apua. Kiinnitetään erityistä huomiota ulkomaisen työvoiman työn tekemisen ehtoihin. Vuonna 2024 Kaarniemen kehittämistyöryhmässä toimii myös osaston edustaja.

Virkistystoiminta

Tuetaan jäsenten ja heidän perheidensä osallistumista Sähköliiton Volttipäiville sekä lomailua liiton omassa lomakohteessa Kotkan Kaarniemen lomakeskuksessa (Lomatuki 50%). Jäsenen kokonaiskorvaus max.300€/jäsen/vuosi. Volttipäiville osallistuville korvataan majoituskulut , max 2 yötä 2hh .

Osaston pilkkikisat käydään maaliskuussa Kaarniemessä. Majoitustilat varattu viikonlopuksi ja osasto tarjoaa osallistuville ruoat ja juomat sekä palkitsee jokaisen osallistujan .

Vuoden aikana jäsenistölle pyritään tarjoamaan teatteria ja urheilutapahtumia kysynnän mukaan .

Ansiomerkit

Sähköliiton ja SAK:n ansiomerkkejä anotaan hallituksen harkinnan mukaan, mikäli niiden saaminen todetaan mahdolliseksi. Kansan Sivitysrahaston mitalin voi hallitus harkinnan mukaan myöntää ansioituneelle jäsenelle, esim. pitkäaikaisesta toiminnasta osaston hallituksessa tai muussa tehtävässä.

Muu toiminta

Osasto tukee jäseniään työväenlehtituella, 40€/vuosi (Demokraatti, Kansan Uutiset) sekä myös samojen lehtien tilaamista suuremmille työpaikoille, hallituksen harkinnan mukaan. Jäsenten ja järjestöjen merkkipäiviä huomioidaan tervehdysten ja onnittelujen muodossa ja niihin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. Osasto huolehtii myös jäsenten työtaistelukassa – osuuksien anomisesta liitolta esim.eläkkeelle jäämisen aikaan. Lisätään yhteistoimintaa liiton muiden osastojen kanssa ja alueen ammattioppilaitoksista valmistuville sähköalan nuorille pyritään järjestämään tutustumiskäyntejä alan yrityksiin.

Keudasta valmistuville sähkö- ja automaatioalan opintonsa päättäville (osaston oppilasjäsenille) myönnetään 100€ stipendi /valmistuva luokka. (Järvenpää 2kpl, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sipoo.) Stipendin saajat valitsee koulun opettajat. Stipendin saajat hyväksytetään osaston hallituksella.

24.11.2023

Osasto 100

27.03.2023PILKIT 2023
04.04.2024Pysyväispäätökset 2024
24.03.2024PILKIT 2024 TULOKSET
10.01.2024Toimintakertomus 2023
20.12.2023SYYSKOKOUS 24.11.2023
18.12.2023Toimintasuunnitelma 2024
08.11.2021Pidä yhteystietosi ajantasalla!!
06.05.2021TES-kirjat sähköisenä??
14.04.2021Osasto tukee ammattiin valmistuneita!
23.02.2021Sähköliiton mobiilisovellus

Siirry arkistoon »